Návštěvní řád

Oddíl 1
Všeobecná ustanovení

Článek I
Tento návštěvní řád je závazný a vztahuje se na všechny osoby (dále jen „návštěvníci“), které vstupují do prostor Muzea fantastických iluzí (dále jen „Muzeum“). Zakoupením vstupenky a/nebo vstupem do Muzea se návštěvníci zavazují bez výhrad respektovat a dodržovat tento Návštěvní řád, který je zároveň Obchodními podmínkami.

Článek II
Provozovatelem Muzea je Czech entertainment agency, s.r.o., IČO: 07833857, DIČ: CZ07833857 s provozovnou ve Vodičkově ulici 31, 110 00 Praha 1 a odpovědnou osobou je PhDr. Pavel Kožíšek, jehož e-mail je info@pavelkozisek.cz.

Oddíl 2

Vstup do Muzea

Článek III
Muzeum je otevřené celoročně, přičemž aktuální otevírací doba je zveřejněna na stránkách Muzea na adrese: www.muzeumfantastickychiluzi.cz. Vstup do prostor Muzea je povolen pouze ve stanovené návštěvní době, není-li dohodnuto jinak. 60 minut před stanovenou zavírací dobou Muzea již nebude novým návštěvníkům povolen vstup do Muzea.

Článek IV
Změna návštěvních dní, stejně jako otevírací doby Muzea, popřípadě omezení nabízených služeb či jejich části, je vyhrazena. Zejména z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů veřejného zdraví může být přistoupeno k uzavření Muzea či jeho části, bez nároku na náhradu škody takto vzniklé ze strany návštěvníka, popřípadě jakýchkoli jiných nároků.

Článek V
Vstup do prostor Muzea je možný pouze po předložení platné vstupenky. Návštěvníci jsou povinni si vstupenky ponechat po celou dobu prohlídky Muzea. Návštěvníci jsou povinni se kdykoliv na výzvu některého ze zaměstnanců Muzea prokázat vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníka k jedné návštěvě Muzea. Zakoupené a zkontrolované vstupenky nelze vracet ani je vyměňovat. Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy dle platného ceníku, který je k dispozici na www.muzeumfantastickychiluzi.cz.

Článek VI
Do veškerých prostor Muzea není povolen vstup s deštníky, brašnami, taškami, kočárky, kolečkovými bruslemi apod., které by mohly poškodit vystavené exponáty, vybavení muzea, věci a majetek ostatních návštěvníků apod. Vrchní oděv jako kabáty a bundy musí návštěvníci mít oblečené na sobě a není přípustné jejich nošení v Muzeu přes ruku.

Článek VII
Návštěvníci souhlasí a berou na vědomí, že za odložené věci v prostoru Muzeu včetně uzamykatelných skříněk na oblečení nemá provozovatel Muzeum žádnou odpovědnost.

Článek VIII
Do všech prostor Muzea vstupují návštěvníci výhradně na vlastní nebezpečí.

Článek IX
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků omezen. V případě naplnění maximální kapacity Muzea, může provozovatel dočasně zamezit vstupu nově příchozím návštěvníkům. Nároky vůči provozovateli plynoucí z tohoto dočasného omezení nejsou přípustné. Návštěvníci, kteří mají vstupenky (e-vstupenky) zakoupené online prostřednictvím webu www.muzeumfantastickychiliuzi.cz mají v případě fronty na pokladně přednost před ostatními návštěvníky.

Článek X
Za děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti, vždy všude a za všech okolností v plném rozsahu zodpovídají jejich rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba, kteří jsou povinni nad dětmi a uvedenými dalšími osobami, které nenabyli plné svéprávnosti, vykonávat po celou dobu jejich přítomnosti v Muzeu náležitý dohled. Rodiče, případně jiný odpovědný zástupce či jiná doprovázející osoba jsou rovněž povinni při vstupu do Muzea seznámit s obsahem tohoto Návštěvního řádu i děti a další osoby, které nenabyli plné svéprávnosti, způsobem přiměřeným jejich věku a schopnostem.

Článek XI
Návštěvníkům s klaustrofobními a epileptickými problémy je vzhledem k jejich bezpečnosti a zdraví a bezpečnosti a zdraví ostatních návštěvníků návštěva Muzea přísně zakázána. Návštěvníci jsou povinni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zodpovědně posoudit, zdali je návštěva muzea s optickými iluzorními efekty pro ně vhodná.

Článek XII
Návštěvníci souhlasí a berou na vědomí, že Muzeum neodpovídá za poškození, ztrátu nebo odcizení věcí či předmětů odložených návštěvníky v Muzeu nebo do Muzea vnesených návštěvníky, a to ani z části. Návštěvníci jsou povinni věnovat pozornost osobním věcem. Stejně tak Muzeum neodpovídá návštěvníkům za škodu způsobenou na jejich věcech v důsledku krádeže.

Oddíl 3
Obecné požadavky na chování návštěvníků

Článek XIII
Je zakázáno vnášet do prostor Muzea:
– zbraně, nože, řetězy, nůžky, výbušné, hořlavé a/nebo těkavé látky a všeobecně jakékoliv nezákonné, nebezpečné látky nebo předměty;
– objemné nebo hlasité předměty, včetně zavazadel;
– zvířata a to ani v přepravních taškách pro zvířata apod.;
– jídlo (včetně bonbonů, žvýkaček, přepravních krabic s pizzou) a nápoje.

Článek XIV
Návštěvníci musí být vhodně oblečeni, vstup nebude povolen zejména návštěvníkům v plavkách, bez horního či spodního dílu oblečení, a musí se řádně a ohleduplně chovat k zaměstnancům a návštěvníků Muzea. Návštěvníci ve značně znečištěném oděvu a ti, kteří svým chováním mohou poškodit prostory Muzea nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do prostor Muzea přístup, případně z nich mohou být vykázáni. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti. Návštěvníci jsou povinni svým chováním, postojem či poznámkami nerušit prohlídku Muzea.

Článek XV
Je zakázáno:
– jíst a pít v prostorách celého Muzea;
– vstupovat do prostor Muzea pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
– dotýkat se vystavených exponátů (pokud nejsou k tomu určeny) a poškozovat je;
– blokovat únikový východ;
– psát nebo malovat po zdech a exponátech nebo je jinak znečišťovat a poškozovat;
– běhat, strkat nebo tlačit se v prostorách Muzea;
– rušit ostatní návštěvníky jakoukoliv hlučnou činností, a to zejména poslechem audio či video přehrávačů nebo hraním na hudební nástroje;
– odhazovat odpadky, zejména žvýkačky mimo odpadkové koše;
– kouřit a to včetně kouření elektronických cigaret a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm;
– provozovat bez řádného zmocnění jakoukoli obchodní či reklamní činnost, vybírat peníze, distribuovat a prodávat brožury, tiskopisy, noviny, odznaky či jiné předměty jakéhokoliv druhu v prostorách Muzea;
– užívat prostory a zařízení Muzea jakýmkoli způsobem, který není v souladu s účelem jejich určení.

Článek XVI
Návštěvníci, kteří porušují ustanovení tohoto návštěvního řádu, mohou být vykázáni z prostor Muzea, popřípadě proti nim mohou být podniknuty jiné právní kroky.

Oddíl 4

Zvláštní úprava pro skupiny

Článek XVII
Doporučujeme všem skupinám, aby před návštěvou Muzea, učinily rezervaci data a hodiny návštěvy Muzea na adrese: info@muzeumfantastickychiluzi.cz. Z kapacitních důvodů nemusí být umožněn vstup skupinám, které neučinily předchozí rezervaci. Dále může být zakázán vstup skupinám, zejména žáků či studentů škol, s nedostatečně zajištěným doprovodem pedagogických pracovníků. Dále mohou být vykázány z prostor Muzea skupiny, jejichž členové porušují ustanovení tohoto řádu či jakékoliv jiné pokyny, zejména zaměstnanců Muzea.

Článek XVIII
Na návštěvníky – členy skupiny se vztahují stejná pravidla upravená v tomto návštěvním řádu jako pro individuální návštěvníky.

Článek XIX
Vedoucí skupiny je povinen zajistit, aby všichni členové skupiny návštěvníků dodržovali pravidla stanovená tímto řádem, jakož i pokyny zaměstnanců Muzea. Muzeum si vyhrazuje právo v případě potřeby podniknout kroky k zajištění řádného chování členů skupiny návštěvníků.

Článek XX
Skupiny návštěvníků jsou povinny nerušit ostatní návštěvníky Muzea.

Článek XXI
Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků omezen.

Oddíl 5

Zajištění bezpečnosti a ochrana osobních údajů

Článek XXII
Návštěvníci jsou tímto informováni o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením v prostorách Muzea pro účely zajištění bezpečnosti návštěvníků a věcí nacházejících se v Muzeu popřípadě i prostor Muzea a ochrany majetku před trestnou činností, a to v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Článek XXIII
Osobní údaje návštěvníků v rozsahu – obrazový záznam kamerového systému jsou zpracovávány správcem, společností Czech entertainment agency, s.r.o., IČO: 07833857, DIČ: CZ07833857, se sídlem Masarykovo nábřeží 14, 110 00 Praha 1. Správce je oprávněn pověřit zpracováním jakoukoliv třetí osobu.

Článek XXIV
Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy 24 hodin denně, po dobu otevíracích hodin Muzea. Záznamy pořízené z kamerového systému budou správcem uchovávány dle registrace kamerového systému ode dne jejich pořízení, poté budou smazány. Zpracování probíhá na adrese sídla správce. Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů získaných správcem z kamerového systému vyjma orgánů činných v trestním řízení při podezření ze spáchání trestného činu, popřípadě příslušných správních orgánů.

Článek XXV
Návštěvníci mají právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zjistí-li nebo domnívá-li se návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Kontaktní údaje pro přijímání žádostí: info@www.muzeumfantastickychiluzi.cz.

Článek XXVI
Návštěvníci jsou povinni se na žádost podrobit osobní prohlídce, popřípadě prohlídce věcí, které návštěvníci vnášejí nebo odnášejí z Muzea, kterou provede zaměstnanec Muzea.

Článek XXVII
Návštěvníci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo věcí v prostorách Muzea. Návštěvníci jsou povinni neprodleně ohlásit případné škody, či jakékoliv jiné neobvyklé skutečnosti zaměstnanci Muzea.

Článek XXVIII
Návštěvníci jsou povinni dodržovat písemná pravidla bezpečnosti, jakož i bezpečnostní pokyny zaměstnanců Muzea. V případě nutnosti evakuace Muzea či jakékoliv jeho části, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Muzea.

Článek XXIX
Pokud návštěvník utrpí úraz nebo je stižen zdravotní indispozicí, je třeba kontaktovat zaměstnance Muzea, kteří zajistí zdravotnickou pomoc.

Článek XXX
Návštěvník, který se stane svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, zejména spáchání trestného činu, popřípadě přestupku proti majetku či zdraví, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnancům Muzea.

Článek XXXI
Nalezne-li návštěvník v prostorách Muzea ztracené dítě, je povinen jej dovézt na pokladnu Muzea, popřípadě předá některému ze zaměstnanců Muzea.

Článek XXXII
Muzeum neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu.

Oddíl 6

Fotografování, audio a video nahrávky a kopie

Článek XXXIII
Návštěvníci jsou oprávněni pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy prostor Muzea, výlučně pro osobní užití návštěvníka. Pro jiné než osobní užití návštěvníka (komerční účely, umělecká tvorba) je možné pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy pouze na základě žádosti s předchozím písemným souhlasem provozovatele Muzea.

Článek XXXIV
Návštěvníci jsou povinni při pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů ostatních návštěvníků a zaměstnanců Muzea si vyžádat předem jejich prokazatelný souhlas.

Oddíl 7

Způsobení škody

Článek XXXV
Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Způsobí-li návštěvník Muzea porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy Muzea.

Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

Článek XXXVI
Tento návštěvní řád je návštěvníkům k dispozici k nahlédnutí na pokladně Muzea nebo na www.muzeumfantastickychiluzi.cz.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2019.

Adresa

Muzeum fantastických iluzí
Galerie Myšák
Vodičkova 31/710
110 00 Praha 1